Automatické kotle
na biomasu
SMART 350 kW

 

  

 
 

 

 

 

 

 

• Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi • Flexibilita technického řešení • Variabilita použitelných paliv • Ekonomický a ekologický provoz • Devět výkonových řad • Účinnost kotlů 96% • Modulace výkonu v rozsahu
30 – 100 % • Lambda sonda • Varianta keramického sekčního hořáku • Varianta vibračního litinového roštu • Nízké nároky na údržbu a servis zařízení • Řízení topných okruhů • Řešení kaskádových instalací • Kontrola mobilním telefonem • Kontrola přes internet • Mobilní kontejnerové řešení • Dostupné speciální příslušenství

 

 

 

  rozcestnik-kotle-1

 

 

 

 

 

 

rozcestnik-kotle-2

 

Popis:

1.   Oddělovací klapka kanálu
      a mezizásobníku paliva

2.   Mezizásobník paliva
3.   Hladinové čidlo paliva
4.   Pohyblivá podlaha v mezizásobníku paliva
5.   Šnekový podavač paliva
6.   Primární ventilátor spalování
7.   Sekundární ventilátory spalování
8.   Prstenec primárního hořáku
9.   Roštovací/Vibrační litinový rošt
10. Spodní/Horní prstenec hořáku
11. Žáruvzdorný nízkoemisní deflektor
12. Řídící jednotka Siemens
13. Kryt řídící jednotky s displayem
14. Příslušenství
     – Horkovzdušná zapalovací pistole
     – Nouzové zahášecí zařízení
     – Bezpečnostní teplotní čidla
15. Oddělovací klapka výměníku
      pro řízení toku spalin

16. Tepelný výměník s turbulátory
17. Popelník spalovací komory
18. Popelník tepelného výměníku 
      – Doporučené příslušenství
19. Komínová nádstavba

 

20. Pojistky
21. Hlavní vypínač
22. Malé servisní dveře spalovací komory
23. Velké servisní dveře spalovací komory
24. Roštovací/Vibrační litinový rošt
25. Slot vzduchu primárního spalování
26. Šneky vynášení popele ze spalovací komory
27. Spodní izolace spalovací komory
      a tepelného výměníku

28. Spodní žáruvzdorná izolace interiéru
      tepelného výměníku

29. Šnek vynášení popele ztepelného
      výměníku – Doporučené příslušenství

30. Turbulátory pro vysokoefektivní přenos
      tepelné energie a čistění výměníku

31. Lambda sonda
32. Dvojitá izolace kotle se speciální textílií
33. Pohon Turbulátorů

Možnosti použití kotlů Smart:

Bytové domy
Víceúčelové budovy
Obchodní centra
Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací prostory
Zemědělské, zahradnické a vodohospodářské objekty
Hotely / Penziony / Wellness centra / Bazény / Sportovní arény
Obecní budovy
Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy
Městské čtvrti

 

 Nové konstrukční prvky

  • Keramický sekční hořák

 

 

  • Vibrační litinový rošt

 

 

ROZMĚRY A VÁHY KOTLŮ SMART 300–500 kW

 

A B C D E F G H CH 
2940 2020 2600 940 1995 1560 1790 750 655

 

               
VÁHY KOTLŮ SMART
Spalovací komora 300–500 kW  1 550 kg Celková hmotnost
Výměník 350 kW  1 600 kg 3 150 kg

 

    Levé provedení kotle Smart Pravé provedení kotle Smart

 

1. Výstup vody DN100/PN6

2. Přívod vody DN100/PN6

3. Vstupní/Výstupní ventil 
    vody 3/4“ spalovací komory

4. Vstupní/Výstupní ventil
    vody 3/4“ výměníku tepla

5. Průměr komína 300 mm

5* Varianta pro limitované
     rozměry kotelny

 

 

 

SERVISNÍ ZÓNY KOTLŮ SMART 300–500 kW

 

PROVOZNÍ DATA KOTLŮ SMART
Technická data kotlů SMART
Označení   350
Jmenovitý výkon Pn  kW 350
Dílčí zatížení Pp  kW 90
Účinnost kotle při Pn  % >95 
Třída kotle   5
Voda
Objem vody  l  740
Přípojka vody – Průměr  „  4
Přípojka vody – Průměr DN  100
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20 °C

mbar

 102

Teplota kotle °C   60–90°
Minimální teplota vratné vody °C  55
Maximální provozní tlak bar 3,5
Zkušební tlak bar 6,5
Teplota ohniště °C  900–1100
Tlak ohniště  mbar -0,04
Požadovaný tah komína  mbar 0,2
Požadavek umělého tahu   Ano
Teplota spalin při Pn °C 99,3
Teplota spalin při Pp °C 62,1
Průměr kouřového potrubí mm 300
Průměr komína mm 350
Klasifikace paliva podle normy EN 14961  
Dřevní pelety – C1 Testované palivo  D6, M10, A1,5, DU90,0 
Dřevní štěpka – B1  P45, M30, A3.0
Elektrická instalace
Připojka   3+N+PE 50Hz 230/400V TN-C-S 
Motor dopravníku paliva W 550
Motor šnekového podavače W 550
Motory čištění tepelného výměníku W 2 x 550
Motor odpopelňení W 550
Ventilátor primárního vzduchu W 66
Ventilátor sekundárního vzduchu 1 W 170
Ventilátor sekundárního vzduchu 2 W 170
Odtahový ventilátor W 1100
Elektrické zapalování W 1600
Mechanismus oddělovací klapky W 6,5
Celkem W 4762,5

 

    SMART 350
AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 350 Dřevní pelety Dřevní štěpka
Jmenovitá hodnota Minimální hodnota Jmenovitá hodnota Minimální hodnota
Měřené hodnoty    
Jmenovitá tepelná kapacita kW 350 350 350 350
Teplota spalin °C 93,8 63,1 99,3 62,9
Spotřeba paliva kg/hod 78,90 18,50 86,90 20,80
Teplota vstupní vody °C 58,4 60,6 59,3 57,7
Teplota výstupní vody °C 75,5 76,1 75,0 74,5
Teplota chladicí vody °C 9,5 10,7 9,6 11,0
Průtok chladicí vody m3/hod 17,272 4,492 19,438 4,428
Tah za komínem Pa 151,0 25,0 150,0 25,0
Okolní teplota °C 26,0 23,0 27,0 24,0
Relativní vlhkost vzduchu % 37,0 38,0 41,0 41,0
Barometrický tlak kPa 99,20 99,30 99,07 99,22
Analýza spalin
Kyslík O2 % 7,59 10,37 7,17 11,20
Oxid uhličitý CO2 % 11,46 9,61 12,15 8,88
Oxid uhelnatý CO ppm 82 133 101 173
Vyšší uhlovodíky OGC ppm 6 5 3 6
Oxidy dusíku NOx ppm 74 61 93 56
Prach mg/m3 30 30 45 54
O2 = 10%     
Oxid uhelnatý CO  mg/m3 87 182 101 246
Vyšší uhlovodíky OGC  mg/m3 3 3 2 4
Oxidy dusíku NOx  mg/m3 124 129 153 128
Prach  mg/m3 24  32 25 48
Pomocné hodnoty spalování (pevná paliva)   
Hmotnostní průtok plynů kg/s 0,236 0,064 0,224 0,070
Stechiometrická hodnota kyslíku m3/kg 0,958 0,957 0,832 0,830
Stechiometrické hodnota vzduchu m3/kg 4,560 4,558 3,962 3,951
Stechiometrický objem suchých spalin m3/kg 4,449 4,447 3,882 3,872
Stechiometrický vzduch   1,56 1,99 1,51 2,19
Objem suchých spalin m3/kg 7,388 8,843 6,191 8,481
Objem H2O ve spalovacím vzduchu m3/kg 0,087 0,098 0,089 0,174
Objem H2O ve spalinách m3/kg 0,942 0,953 0,935 0,953
Maximální objem CO2 % 19,01 19,01 19,40 19,40
Vypočtené hodnoty tepla
Ztráta citelným teplem odcházejících spalin (v komínu) 4,7 3,3 4,7 3,3
Ztráta plynu v nedopalu % 0,0 0,1 0,0 0,1
Ztráta mechanického nedopalu % 0,0 0,1 0,3 0,6
Ztráta přenosu tepla do prostředí % 0,6 1,4 0,5 1,2
Celková ztráta 5,3 4,9 5,4 5,1
Účinnost – nepřímá metoda 94,7 95,1 94,6 95,0
Tepelný příkon kW  363,0 85,2 371,4 89,0
Tepelná kapacita kW  345,8 81,4 354,5 85,2
Nejistota stanovení tepelné kapacity % +/-  14,5 3,4 14,9 3,6
Účinnost – přímá metoda % 95,3 95,5 95,4 95,7
Kapacita / jmenovitý výkon % 98,8 23,3 101,6 24,7

 

 

 Fotogalerie