Automatické kotle
na biomasu
SMART 180 kW

 

  

 

 
 

 

 

 

 

• Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi • Flexibilita technického řešení • Variabilita použitelných paliv • Ekonomický a ekologický provoz • Devět výkonových řad • Účinnost kotlů 96% • Modulace výkonu v rozsahu
30 – 100 % • Lambda sonda • Varianta keramického sekčního hořáku • Varianta vibračního litinového roštu • Nízké nároky na údržbu a servis zařízení • Řízení topných okruhů • Řešení kaskádových instalací • Kontrola mobilním telefonem • Kontrola přes internet • Mobilní kontejnerové řešení • Dostupné speciální příslušenství

 

 

 

  rozcestnik-kotle-1

 

 

 

 

 

 

rozcestnik-kotle-2

 

Popis:

1.   Oddělovací klapka kanálu
      a mezizásobníku paliva

2.   Mezizásobník paliva
3.   Hladinové čidlo paliva
4.   Pohyblivá podlaha v mezizásobníku paliva
5.   Šnekový podavač paliva
6.   Primární ventilátor spalování
7.   Sekundární ventilátory spalování
8.   Prstenec primárního hořáku
9.   Roštovací/Vibrační litinový rošt
10. Spodní/Horní prstenec hořáku
11. Žáruvzdorný nízkoemisní deflektor
12. Řídící jednotka Siemens
13. Kryt řídící jednotky s displayem
14. Příslušenství
     – Horkovzdušná zapalovací pistole
     – Nouzové zahášecí zařízení
     – Bezpečnostní teplotní čidla
15. Oddělovací klapka výměníku
      pro řízení toku spalin

16. Tepelný výměník s turbulátory
17. Popelník spalovací komory
18. Popelník tepelného výměníku 
      – Doporučené příslušenství
19. Komínová nádstavba

 

20. Pojistky
21. Hlavní vypínač
22. Malé servisní dveře spalovací komory
23. Velké servisní dveře spalovací komory
24. Roštovací/Vibrační litinový rošt
25. Slot vzduchu primárního spalování
26. Šneky vynášení popele ze spalovací komory
27. Spodní izolace spalovací komory
      a tepelného výměníku

28. Spodní žáruvzdorná izolace interiéru
      tepelného výměníku

29. Šnek vynášení popele ztepelného
      výměníku – Doporučené příslušenství

30. Turbulátory pro vysokoefektivní přenos
      tepelné energie a čistění výměníku

31. Lambda sonda
32. Dvojitá izolace kotle se speciální textílií
33. Pohon Turbulátorů

Možnosti použití kotlů Smart:

Bytové domy
Víceúčelové budovy
Obchodní centra
Výrobní závody, průmyslové objekty, skladovací prostory
Zemědělské, zahradnické a vodohospodářské objekty
Hotely / Penziony / Wellness centra / Bazény / Sportovní arény
Obecní budovy
Školy, Nemocnice, Policejní a Armádní komplexy
Městské čtvrti

 

 Nové konstrukční prvky

  • Keramický sekční hořák

 

 

  • Vibrační litinový rošt

 

 

ROZMĚRY A VÁHY KOTLŮ SMART 150–250 kW

 

A B C D E F G H CH 
2825 1870 2280 700 1820 1345 1570 715 600

 

               
VÁHY KOTLŮ SMART
Spalovací komora 150–250 kW  1 210 kg Celková hmotnost
Výměník 180 kW  1 150 kg 2 360 kg

 

    Levé provedení kotle Smart Pravé provedení kotle Smart

 

1. Výstup vody DN80/PN6

2. Přívod vody DN80/PN6

3. Vstupní/Výstupní ventil 
    vody 3/4“ spalovací komory

4. Vstupní/Výstupní ventil
    vody 3/4“ výměníku tepla

5. Průměr komína 220 mm

5* Varianta pro limitované
     rozměry kotelny

 

 

 

SERVISNÍ ZÓNY KOTLŮ SMART 150–500 kW

 

PROVOZNÍ DATA KOTLŮ SMART
Technická data kotlů SMART
Označení   180
Jmenovitý výkon Pn  kW 180
Dílčí zatížení Pp  kW  45
Účinnost kotle při Pn  % >95 
Třída kotle    5
Voda
Objem vody  l  420
Přípojka vody – Průměr  „  3
Přípojka vody – Průměr DN  80
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20 °C

mbar 

 73

Teplota kotle °C   60–90°
Minimální teplota vratné vody °C  55
Maximální provozní tlak bar 3,5
Zkušební tlak bar  6,5
Teplota ohniště °C  900–1100
Tlak ohniště  mbar  -0,04
Požadovaný tah komína  mbar  0,2
Požadavek umělého tahu    Ano
Teplota spalin při Pn °C  97,2
Teplota spalin při Pp °C  63,1
Průměr kouřového potrubí mm  220
Průměr komína mm  250
Klasifikace paliva podle normy EN 14961  
Dřevní pelety – C1 Testované palivo  D6, M10, A1,5, DU90,0 
Dřevní štěpka – B1  P45, M30, A3.0
Elektrická instalace
Připojka   3+N+PE 50Hz 230/400V TN-C-S 
Motor dopravníku paliva W 550
Motor šnekového podavače W 550
Motory čištění tepelného výměníku

W

550

Motor odpopelňení W 550
Ventilátor primárního vzduchu W 66
Ventilátor sekundárního vzduchu 1 W 66
Ventilátor sekundárního vzduchu 2 W 66
Odtahový ventilátor W 300
Elektrické zapalování W 1600
Mechanismus oddělovací klapky W 6,5
Celkem W  4304,5

 

    SMART 180
AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 180 Dřevní pelety Dřevní štěpka
Jmenovitá hodnota Minimální hodnota Jmenovitá hodnota Minimální hodnota
Měřené hodnoty    
Jmenovitá tepelná kapacita kW 180 180 180 180
Teplota spalin °C 111,4 70,8 97,2 63,1
Spotřeba paliva kg/hod 42,50 11,10 44,80 11,30
Teplota vstupní vody °C 59,5 65,7 60,0 61,4
Teplota výstupní vody °C 79,1 83,3 78,0 78,4
Teplota chladicí vody °C 9,6 11,1  9,6 11,0
Průtok chladicí vody m3/hod 8,433 2,401 9,034 2,304
Tah za komínem Pa 126,0 33,0 126,0 33,0
Okolní teplota °C 24,0 25,3 25,0 23,0
Relativní vlhkost vzduchu % 45,0 44,5 40,0 39,0
Barometrický tlak kPa 99,00 99,25 99,00 99,22
Analýza spalin
Kyslík O2 % 7,92 12,39 7,89 11,46
Oxid uhličitý CO2 % 11,43 7,65 11,73 8,65
Oxid uhelnatý CO ppm 49 171 93 153
Vyšší uhlovodíky OGC ppm 4 3 3 5
Oxidy dusíku NOx ppm 81 49  84 54
Prach mg/m3 29 44 47 41
O2 = 10%     
Oxid uhelnatý CO  mg/m3 51 275 97 220
Vyšší uhlovodíky OGC  mg/m3 2 2 1 3
Oxidy dusíku NOx  mg/m3 140 127 144 127
Prach  mg/m3 25  25  39 47
Pomocné hodnoty spalování (pevná paliva)   
Hmotnostní průtok plynů kg/s 0,126 0,047 0,117 0,040
Stechiometrická hodnota kyslíku m3/kg 0,957 0,957 0,832 0,832
Stechiometrické hodnota vzduchu m3/kg  4,559 4,556 3,963 3,958
Stechiometrický objem suchých spalin m3/kg  4,448 4,445 3,884 3,879
Stechiometrický vzduch   1,59 2,41 1,59 2,19
Objem suchých spalin m3/kg  7,400 11,107 6,397 8,669
Objem H2O ve spalovacím vzduchu m3/kg  0,100 0,164 0,081 0,114
Objem H2O ve spalinách m3/kg  0,954 1,019 0,927 0,942
Maximální objem CO2 % 19,01 19,01 19,40 19,40
Vypočtené hodnoty tepla
Ztráta citelným teplem odcházejících spalin (v komínu) 6,0 4,5 4,8 3,5
Ztráta plynu v nedopalu % 0,0 0,2 0,1 3,5
Ztráta mechanického nedopalu % 0,1 0,1 0,3 0,1
Ztráta přenosu tepla do prostředí % 0,8 1,2 0,8 0,4
Celková ztráta 6,9 6,0 5,9 5,9
Účinnost – nepřímá metoda 93,1 94,0 94,1 94,1
Tepelný příkon kW  195,4 51,1 191,7 48,3
Tepelná kapacita kW  186,1 48,8 183,0 46,0
Nejistota stanovení tepelné kapacity % +/-  7,8 2,0 7,7 1,9
Účinnost – přímá metoda % 95,0 95,0 95,5 95,2
Kapacita / jmenovitý výkon 103,4 27,1 101,5 25,6

 

 

Fotogalerie