Biomasa

Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu. Jedná se o (mrtvá, živá) těla všech organismů – tj. živočichů, rostlin, hub, bakterií a sinic. Může být získávána jako odpad ze zemědělské, průmyslové činnosti, lesnictví, potravinářské oblasti, jako komunální odpad, nebo jako výsledek záměrné výrobní činnosti (pěstování dřevin a rostlin). Pod pojmy biomasa si můžeme představit dřevo, štěpku, hobliny, piliny, pelety z dřevního odpadu, brikety, slámu nebo byliny.

Rozlišujeme biomasu „suchou“ (např. dřevo) a „mokrou“ (např. tzv. kejda – tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Základní technologie zpracování se dělí na suché a mokré procesy. Suchý proces (termochemická přeměna) jako je spalování, zplyňování a pyrolýza. Mokrý proces (biochemická přeměna) zahrnuje anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku. Zvláštní podskupinu potom tvoří lisování olejů a jejich následná úprava, což je v podstatě mechanicko-chemická přeměna (např. výroba bionafty a přírodních maziv).

PROVOZNÍ DATA KOTLŮ SMART
Technická data kotlů SMART 
Označení   150 180 200 220 250 300 350 400 450 500
Jmenovitý výkon Pn kW 150 180 199 220 250 300 350 400 450 500
Dílčí zatížení Pč kW 40 45 50 55 65 75 90 100 115 140
Účinnost kotle při Pn % >95  >95  >95  >95  >95  >95  >95  >95  >95  >95 
Třída kotle   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Voda
Objem vody l  380 420 460 460 500 690 740 790 850 900
Přípojka vody – Průměr 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Přípojky vody – Průměr DN  80 80 80 80 80 100 100 100 100 100
Hydraulická ztráta kotle
při tepelném spádu 20 °C
mbar   65 73 80 80 87 95 102 110 122 130
Teplota kotle °C  60–90° 60–90° 60–90° 60–90° 60–90° 60–90° 60–90° 60–90° 60–90° 60–90°
Minimální teplota vratné vody °C  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Maximální provozní tlak bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Zkušební tlak bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Teplota ohniště °C  900–1100         
Tlak ohniště  mbar  -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04
Požadovaný tah komína  mbar  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Požadavek umělého tahu   Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Teplota spalin při Pn °C 96,6 97,2 104,9 98 96,6 99,6 99,3 98,9 98,2 97,2
Teplota spalin při Pp °C 63,1 63,1 72,4 63,1 63,1 63,1 62,9 62,7 62,4 62,2
Průměr kouřového potrubí mm 220 220 220 220 220 300 300 300 300 300
Průměr komína mm 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350
Klasifikace paliva podle normy EN 14961  
Dřevní pelety – C1 Testované
palivo
D6, M10, A1,5, DU90,0
Dřevní štěpka – B1 P45, M30, A3.0

 

Důležité pojmy

Výhřevnost – paliva udává energii vzniklou spálením jednotkového množství paliva (obvykle 1 kg) paliva za vzniku spalin, které obsahují vodu ve formě páry.

Spalné teplo – je to takové množství tepla, které při spálení jednotkového množství paliva za vzniku spalin a předpokládá se, že voda uvolněná spalováním zkondenzuje (využití kondenzačního tepla např. v kondenzačních kotlích). Hodnota spalného tepla je vždy vyšší nebo rovna hodnotě výhřevnosti.

Účinnost – poměr mezi dodanou a spotřebovanou energií [%]

η = P / Q [%]

η …účinnost, bezrozměrná, příp. v %

P …tepelný výkon kotle [kW]

Q …tepelný příkon kotle [kW]

 

Výhřevnost paliva – kotle SMART

Převod jednotek

1 GJ = 1000 MJ

1 GJ = 277, 78 kWh

1 GJ = 238 846 kcal

1 kg – dřevěné pelety – 16,5 – 18,5 MJ = 4,6 – 5,1 kWh

1 kg – hnědého uhlí – 10,5 – 17,2 MJ = 2,9 – 4,8 kWh

1 kg – dřevní štěpka s 10 % vlhkostí = 16,4 MJ = 4,6 kWh

1 kg – dřevní štěpka s 20 % vlhkostí = 14,3 MJ = 4,0 kWh

1 kg – dřevní štěpka s 30 % vlhkostí = 12,2 MJ = 3,4 kWh

1 kg – dřevní štěpka s 40 % vlhkostí = 10,1 MJ = 2,8 kWh

1 m3 – zemního plynu = 37,82 MJ = 10,5 kWh